Formátovanie cien

Všetky značky, ktoré vypisujú ceny, používajú rovnaký spôsob formátovania:

{exp:kreacommerce:shippings} Cena s DPH: {shipping_price} Cena bez DPH: {shipping_price type="taxless"} {/exp:kreacommerce:shippings}

Parametre

  • type="taxless"
  • decimal="2"
  • delimiter=","
  • thousand_delimiter=" "
  • is_integer="yes"
  • multiple="30.126"

type=

type="taxless"

Typ ceny, ktorá sa zobrazí. Defaultne sa zobrazuje cena s DPH. Možné hodnoty:

  • taxless - cena bez DPH
  • tax - rozdiel ceny s DPH a ceny bez DPH = cena DPH

decimal=

decimal="2"

Počet desatinných miest, ktoré sa majú zobraziť, pričom sa neberie do úvahy zaokrúhľovanie (ostatné miesta sa "odseknú"). Defaultne je nastavená hodnota "2".

delimiter=

delimiter=","

Oddeľovač, ktorý oddeľuje desatinnú časť od celej. Defaultne je nastavená hodnota ",".

thousand_delimiter=

thousand_delimiter=" "

Oddeľovač tisícok. Defaultne je nastavená hodnota " " (medzera / blank).

is_integer=

is_integer="yes"

Zobrazujú sa len celé čísla, pričom sa neberie do úvahy zaokrúhľovanie (desatinná časť sa "odsekne"). Defaultne je nastavená hodnota "no ". Ekvivalent tohoto parametra je: decimal="0".

multiple=

multiple="30.126"

Vynásobenie ceny konštantou. Ak sa použije reálne číslo, tak ako oddeľovač desatinnej časti použijeme "bodku" a nie "čiarku".

Comments