Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:buy_together_products}

Zobrazí produkty, ktoré boli spoločne kupované s aktuálne zobrazeným produktom. Zobrazené produkty sa automaticky zoradia tak, aby tie - ktoré boli spolu s daným produktom kupované častejšie, boli na popredných miestach.

{exp:kreacommerce:buy_together_products} ID produktu: {product_id} <br /> {/exp:kreacommerce:buy_together_products}

Parametre
  • product_id="15"
  • limit="5"
  • offset="2"
  • product_status="1"
  • sale_enable="1"

product_id=

product_id="15"

Parameter je povinný!

Identifikuje produkt, ktorý je objektom vo vzťahu k príslušníkom spoluzakúpených tovarov.

limit=

limit="5"

Počet produktov, ktoré sa majú vypísať.

offset=

offset="2"

Určuje, od ktorého prvku sa začne vypisovať (posunutie / preskočenie prvkov).

product_status=

product_status="1|0"

Filtruje zobrazené produkty v závislosti od toho, či sú viditeľné, alebo nie. Defaultná hodnota je 1.

sale_enable=

sale_enable="1|0"

Filtruje zobrazené produkty v závislosti od toho, či sú predajné, alebo nie. Defaultná hodnota je 1.

Nepárové značky

  • {switch}
  • {buy_together_product_switch}
  • {total_results}
  • {count}
  • {product_id}

switch

{switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

buy_together_product_switch

{buy_together_product_switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe). Alias pre switch.

total_results

{total_results}

Celkový počet záznamov, ktoré budú zobrazené.

count

{count}

Poradové číslo výpisu.

product_id

{product_id}

ID produktu.

Značky, ktoré je možné zahrnúť do podmienok

{if count == 5} - Aktuálne poradie {if total_result == 35} - Celkový počet vyhovujúcich záznamov {if product_id == 2} - ID produktu

Comments