Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:manufacturers}

Zobrazí základné informácie o výrobcoch resp. značkách.

{exp:kreacommerce:manufacturers manufacturer_is_popular="1"} Názov: {manufacturer_name} <br /> Popis: {manufacturer_desc} {/exp:kreacommerce:manufacturers}

Stránkovanie

Popis vytvorenia stránkovania.

Parametre

 • manufacturer_id="1"
 • manufacturer_url_title="url-nazov"
 • manufacturer_first_letter="A"
 • popular="yes"
 • has_products="yes"
 • category_id="35"
 • dynamic="off"
 • order_by="manufacturer_id"
 • sort="asc"
 • limit="30"

manufacturer_id=

manufacturer_id="1"

Vyhľadá výrobcu podľa jeho ID. Ak chceme zobraziť viac konkrétnych výrobcov, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

manufacturer_id="1|2|3"

manufacturer_url_title=

manufacturer_url_title="url-nazov"

Vyhľadá výrobcu podľa jeho "url title". Ak chceme zobraziť viac konkrétnych výrobcov, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

manufacturer_url_title="url-nazov|iny-url-nazov|dalsi-url-nazov"

manufacturer_first_letter=

manufacturer_first_letter="A"

Vyhľadá všetkých výrobcov, ktorých názov začína na zadanú sekvenciu znakov. Veľkosť písmen sa nerozlišuje.

popular=

popular="yes"

Zobrazia sa len tí výrobcovia, ktorí majú nastavený príznak "Obľúbený". Defaultne je táto hodnota vypnutá.

has_products=

has_products="yes"

Tento parameter určuje či sa majú zobraziť všetci výrobcovia alebo len tí, pre ktorých existujú nejaké produkty. Defaultne je táto hodnota vypnutá.

category_id=

category_id="35" has_products="yes"

Tento parameter sa vzťahuje na parameter has_products a zabezpečí zobrazenie výrobcov len z danej kategórie.

dynamic=

dynamic="on"

Ak je nastavená hodnota na "on", tak pri výpise sa berie do úvahy stránkovanie (berie sa do úvahy URL adresa). Ak je hodnota nastavená na "off", zobrazia sa všetky záznamy.

order_by=

order_by="manufacturer_id"

Usporiadanie výpisu podľa zadaného kľúča. Usporiadavať je možné na základe týchto kľúčov:

 • manufacturer_id - podľa ID výrobcu
 • manufacturer_name - podľa názvu
 • manufacturer_is_popular - podľa príznaku "Obľúbený"

sort=

sort="asc"

Usporiadanie výpisu vzostupne alebo zostupne. Defaultne je nastavená hodnota na "asc". Možné hodnoty:

 • asc - vzostupne
 • desc - zostupne

limit=

limit="30"

Určuje, koľko záznamov sa má zobraziť. Defaultne sa zobrazuje 30 záznamov.

Nepárové značky

 • {switch}
 • {total_results}
 • {count}
 • {total_count}
 • {manufacturer_id}
 • {manufacturer_name}
 • {manufacturer_url_title}
 • {manufacturer_desc}
 • {manufacturer_url_home}
 • {manufacturer_is_popular}
 • {manufacturer_status}

switch

{switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

total_results

{total_results}

Celkový počet záznamov, ktoré budú zobrazené.

count

{count}

Poradové číslo výpisu.

total_count

{if total_count < 3} content {/if}

Počet príspevkov zobrazených v jednom cykle.

manufacturer_id

{manufacturer_id}

ID výrobcu.

manufacturer_name

{manufacturer_name}

Názov výrobcu.

manufacturer_url_title

{manufacturer_url_title}

Názov výrobcu upravený do formy pre použite do url adresy.

manufacturer_desc

{manufacturer_desc}

Popis o výrobcovi.

manufacturer_url_home

{manufacturer_url_home}

Domovská stránka výrobcu.

manufacturer_is_popular

{manufacturer_is_popular}

Príznak, či je výrobca nastavený ako "Obľúbený".

{if manufacturer_is_popular} content {/if}

manufacturer_status

{manufacturer_status}

Vráti status výrobcu. "1" výrobca je zobrazovaný, "0" výrobca nie je zobrazovaný.

Párové značky

 • {manufacturer_images}

manufacturer_images

{manufacturer_images} <img scr="{file_url}" title="{file_title}" /> {/manufacturer_images}

Vráti obrázky výrobcu.

Parameter Limit

{manufacturer_images limit="5"}

Nastavuje počet, koľko obrázkov sa má zobraziť.

Parameter Offset

{manufacturer_images offset="2"}

Určuje, od ktorého prvku sa začne vypisovať (posunutie / preskočenie prvkov).

file_switch

{file_switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

file_count

{file_count}

Poradové číslo výpisu.

file_total_count

{file_total_count}

Celkový počet zobrazených súborov.

file_name

{file_name}

Názov súboru (File name).

file_title

{file_title}

Popisok súboru (File title).

file_url

{file_url}

Kompletná url adresa k súboru.

file_suffix

{file_suffix}

Vráti typ koncovku (typ) súboru (napr.: jpg, gif, pdf, doc...).

Značky, ktoré je možné zahrnúť do podmienok

{if count == 5} - Aktuálne poradie {if total_count == 35} - Počet zobrazených záznamov na stránku - závisí od nastaveného limitu {if total_result == 35} - Celkový počet vyhovujúcich záznamov {if paginate} - Otestovanie, či je potrebné stránkovanie {if current_page == 2} - Aktuálna stránka pri stránkovaní {if total_pages == 5} - Celkový počet stránok pri stránkovaní {if manufacturer_id == 2} - ID výrobcu {if manufacturer_url_title == 'vyrobca'} - URL title výrobcu {if manufacturer_images} - Otestovanie, či existujú nejaké obrázky {if manufacturer_status == 1} - Status výrobcu {if manufacturer_is_popular == 1} - Otestovanie, či má výrobca nastavený príznak obľúbený

Comments