Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:series}

Zobrazí základné informácie o sériách.

{exp:kreacommerce:series serie_id="1"} Názov: {serie_name} <br /> Popis: {serie_desc} {/exp:kreacommerce:series}

Stránkovanie

Popis vytvorenia stránkovania.

Parametre

 • serie_id="1"
 • serie_url_title="url-nazov"
 • serie_first_letter="A"
 • has_products="yes"
 • dynamic="off"
 • order_by="serie_id"
 • sort="asc"
 • limit="30"

serie_id=

serie_id="1"

Vyhľadá sériu podľa jej ID. Ak chceme zobraziť viac konkrétnych sérii, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

serie_id="1|2|3"

serie_url_title=

serie_url_title="url-nazov"

Vyhľadá sériu podľa jej "url title". Ak chceme zobraziť viac konkrétnych sérii, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

serie_url_title="url-nazov|iny-url-nazov|dalsi-url-nazov"

serie_first_letter=

serie_first_letter="A"

Vyhľadá všetky série, ktorých názov začína na zadanú sekvenciu znakov. Veľkosť písmen sa nerozlišuje.

has_products=

has_products="yes"

Tento parameter určuje či sa majú zobraziť všetky série alebo len tie, pre ktoré existujú nejaké produkty. Defaultne je táto hodnota vypnutá.

dynamic=

dynamic="on"

Ak je nastavená hodnota na "on", tak pri výpise sa berie do úvahy stránkovanie (berie sa do úvahy URL adresa). Ak je hodnota nastavená na "off", zobrazia sa všetky záznamy.

order_by=

order_by="serie_id"
Usporiadanie výpisu podľa zadaného kľúča. Usporiadavať je možné na základe týchto kľúčov:
 • serie_id - podľa ID série
 • serie_name - podľa názvu

sort=

sort="asc"

Usporiadanie výpisu vzostupne alebo zostupne. Defaultne je nastavená hodnota na "asc". Možné hodnoty:

 • asc - vzostupne
 • desc - zostupne

limit=

limit="30"

Určuje, koľko záznamov sa má zobraziť. Defaultne sa zobrazuje 30 záznamov.

Nepárové značky

 • {switch}
 • {total_results}
 • {count}
 • {total_count}
 • {serie_id}
 • {serie_name}
 • {serie_url_title}
 • {serie_desc}
 • {serie_status}

switch

{switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

total_results

{total_results}

Celkový počet záznamov, ktoré budú zobrazené.

count

{count}

Poradové číslo výpisu.

total_count

{if total_count < 3} content {/if}

Počet príspevkov zobrazených v jednom cykle.

serie_id

{serie_id}

ID série.

serie_name

{serie_name}

Názov série.

serie_url_title

{serie_url_title}

Názov série upravený do formy pre použite do url adresy.

serie_desc

{serie_desc}

Popis série.

serie_status

{serie_status}

Vráti status série. "1" séria je zobrazovaná, "0" nie je zobrazovaná.

Párové značky

 • {serie_products}

serie_products

{serie_products} {exp:kreacommerce:products product_id="{serie_product_id}"} Názov produktu: {product_name} <br /> {/exp:kreacommerce:products} {/serie_products}

Vráti produkty v danej sérii.

serie_product_switch

{serie_product_switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

serie_product_count

{serie_product_count}

Poradové číslo výpisu.

serie_product_total_count

{serie_product_total_count}

Celkový počet zobrazených produktov.

serie_product_id

{serie_product_id}

ID produktu.

Značky, ktoré je možné zahrnúť do podmienok

{if count == 5} - Aktuálne poradie {if total_count == 35} - Počet zobrazených záznamov na stránku - závisí od nastaveného limitu {if total_result == 35} - Celkový počet vyhovujúcich záznamov {if paginate} - Otestovanie, či je potrebné stránkovanie {if current_page == 2} - Aktuálna stránka pri stránkovaní {if total_pages == 5} - Celkový počet stránok pri stránkovaní {if serie_id == 2} - ID série {if serie_url_title == 'lina'} - URL názov série {if serie_status == 1} - Status série
Comments