Nastavenia faktúr

Predstavenie

Nastavenia faktúr sú pristúpné len za podmienky, že fakturačný modul je nainštalovaný.

Nastavenia faktúr sa nachádzajú v "Nastaveniach", v spoločnom bloku určenom pre nastavenie objednávok:


Formulár s nastaveniami


Formulár s nastaveniami faktúr obsahuje nasledovné možnosti:

Profil spoločnosti


Názov spoločnosti
Zadajte názov spoločnosti, pod ktorým je zaregistrovaná v obchodnom registri. Názov spoločnosti je povinný paramter.

Identifikačné čísla organizácie
Za identifikačné čísla používané na území SR sa považujú čísla IČO, DIČ a IČ DPH. Ak Váš eshop prevádzkujete v zahraničí, môžete názvy identifikačných čísel zeditovať podľa želania (napr. Company reg. number, Company TAX ID a pod.)

Platca DPH?

Toto nastavenie má vplyv na vzhľad vygenerovanej faktúry. Ak ste platcom DPH, Vaša faktúra bude zobrazovať ceny bez DPH i s DPH, ak platcom nie ste, na faktúre sa budú nachádzať iba konečné ceny. Nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť, pretože nemá vplyv na generovanie faktúr, iba na správne zobrazenie a tlač.

Adresa 1, Adresa 2, Mesto, Okres, PSČ, Krajina

Zadajte sídlo Vašej spoločnosti, ktorého adresa bude súčasťou faktúry. Počas generovania faktúr sa tieto údaje vložia do faktúry a budú tvoriť jej hlavičku. Zmena údajov neovplyvní už vygenerované faktúry, prejaví sa len na nových faktúrach.

Kontaktné informácie

Kontaktná osoba, Telefón, Email, Fax, Web
Zadajte ďalšie kontaktné údaje, ktoré budú vygenerované v hlavičke faktúry


Bankové spojenie

Názov banky, Číslo účtu, IBAN, SWIFT
Údaje budú zobrazené spolu s kontaktnými údajmi v hlavičke faktúry

Predvolený spôsob platby
Zadajte spôsob platby, ktorý bude do faktúry doplnený v prípade, že objednávka z ktorej sa faktúra generuje, neobsahuje informácie o spôsobe platby.

Nastavenie faktúr

Číslo faktúry/variabilný symbol
Zadajte číslo, podľa ktorého sa budú generovať čísla faktúr. Najbližšia faktúra bude vygerovaná s týmto číslom, všetky ostatné budú o jednotku vyššie ako faktúra predchádzajúca. Číslenú radu, pod akou sa faktúry generujú môžte len zvyšovať.  To znamená, že ak vo Vašom systéme máte vygenerované faktúry č. 10,11, 120, 121, môžte toto číslo nastaviť napr. na 200, 300 alebo 1100000000, v žiadnom prípade nie na číslo 50. V takomto prípade systém Vaše nastavenie odignoruje a bude pokračovať číslom 122.

Ostatné symboly
Zadajte ostatné symboly (vrátane názvov týchto symbolov), ktoré budú zobrazené na novo vygenerovanej faktúre. V prípade, že generujete faktúry priamo z objednávok, použijú sa hodnoty týchto symboly priamo z objednávky. Názvy symbolov môžte zeditovať, pokiaľ preddefinované názvy (konkr. Konštantný a variabilný symbol) nevyhovujú Vašim regionálnym potrebám.

Logo a pečiatka dodávateľa
Vložte obrázky vo formáte JPG, GIF alebo PNG. Po odoslaní obrázkov na server môžete zadať presné rozmery, v akých sa majú na faktúre zobraziť. Ak chcete, aby zadané rozmery boli proporčné, zadajte len jeden z parametrov (napr. výšku). Ak nezadáte žiadny, obrázok sa bude na faktúre zobrazovať v pôvodnej veľkosti.

Poznámka v pätičke faktúry
Zadajte ľubovolný text, ktorý bude zobrazený v pätičke faktúr.

Termín splatnosti
Zadajte celé číslo vyjadrujúce počet dní medzi dátumom vystavenia faktúry a dátumom jej splatnosti.


Nastavenie objednávok

Spôsob platby ..., Spôsob dopravy ...,
Ak je položka v objedávke reprezentujúca spôsob platby/dopravy skonertovaná do položky vo faktúre, spravidla sa označuje ako Expedičný / Manipulačný poplatok. Ak Vám takéto názvy faktúrovaných položiek nevyhovujú, zeditujte ich podľa Vašich požiadaviek.

Faktúrovať objednávky ako uhradené / neuhradené
V závislosti od tohto nastavenia je v poslednom riadku objednávky (Celkom k úhrade) buď nula, alebo hodnota objednávky. Ak je tovar napr. doručovaný dobierkou, zákazník ju počas preberania uhradí a preberá uhradenú zásielku. Takýmto nastavením je možné docieliť, že vygenerovaná a doručená faktúra vyzerá ako "uhradená", hoci v čase vystavenia uhradená nie je.

Faktúrovať objednávky v závislosti od príznakov objednávky
Predvolené nastavenie, ktoré kontroluje príznak "Zaplatená objednávka" a v závislosti od tohto príznaku sa rozhoduje, či bude faktúra vygenerovaná ako uhradená alebo neuhradená. (Pozor. Toto nastavenie nemá nič s poločné s príznakmi faktúry)


Ostatné vlastnosti

Názov/skratka pre vyjadrenie daňovej položky
Pokiaľ prevádzkuje eShop na území SR, zadajte "DPH". V inom prípade zadajte názov daňovej položky zaužívaný vo Vašom regióne.


Comments