Maržový systém

Predstavenie

Ak sa vám tento modul nezobrazuje, je možné, že ho nemáte aktivovaný. Modul pre maržový systém vám umožní rýchle a pohodlné preceňovanie produktov podľa vami zvolených pravidiel. Samotné precenenie produktov sa realizuje automaticky, počas importu, alebo pri aktualizácii produktov.

Nastavenie marží v eshope

Pri nastavení pravidiel pre cenotvorbu máte k dispozícii dva typy marží:

 • základné marže
 • rozšírené marže

Rozšírené marže vždy "prebíjajú" základné marže a systém ich vyhodnocuje ako nadradené. Rozšírené marže fungujú ako výnimky zo základných pravidiel.

Precenenie na základe nastavených marží prebieha automaticky, 1x / deň počas synchronizácie produktov do eshopu. V prípade, ak potrebujete aplikovať marže okamžite, postupujte podľa tohto návodu.

Základné marže 

Pri pridávaní pravidiel pre základné marže zadajte nasledovné údaje:

Názov pravidla

Tento názov slúži len pre vašu internú potrebu a pre rýchlejšiu identifikáciu základných marží.

Dolná hranica nákupnej ceny

Zadajte dolnú hranicu nákupnej ceny v predvolenej mene, od ktorej sa má maržové pravidlo aplikovať.

Hodnota marže

Zadajte hodnotu marže v prevolenej mene alebo ako v percentuálnom vyjadrení. Táto marža sa bude aplikovať na nákupnú cenu. Pri zadávaní marže uvádzajte vždy len číselné hodnoty, bez znaku meny alebo percenta (napríklad 5).

Priorita

Pomocou priorít môžete určiť, v akom poradí sa budú maržové pravidlá aplikovať. Pri tomto bode je dôležité uvedomiť si postupnosť, v ktorej systém vyhodnocuje zadané pravidlá. Viac sa o prioritách dozviete nižšie na tejto strane. Prioritu môžete nastavovať ako číselný údaj, prípadne formou drag-n-drop usporiadania v zozname marží.

Stav maržového pravidla

Ak zadáte Aktívne, maržové pravidlo sa bude riadne aplikovať. Ak zadáte Neaktívne, pravidlo sa nebude pri prehodnocovaní cien aplikovať.

Príklad nastavenia základnej marže v eshope

Na príkladoch si vysvetlíme spôsob vyhodnocovania základnej marže vo výške 10 Eur, ktorá sa aplikuje na produkty od 100 Eur. Pre lepšie pochopenie postupnosti (priority), v akej sa marže aplikujú, uvedieme si správne i nesprávne príklady, ktoré sú pri nastavovaní zliav kľúčové:

Správne nastavenie priority

1. pravidlo (priorita 1): spodná hranica nákupnej ceny 50 Eur -> marža 50 Eur
2. pravidlo (priorita 2): spodná hranica nákupnej ceny 0 Eur -> marža 25 Eur

Pri takomto nastavení pravidiel bude systém marže vyhodnocovať nasledovne:

 1. systém si vyberie 1 produkt
 2. na produkte vyhodnotí pravidlo 1
 3. ak pravidlo nie je splnené, vyhodnotí druhé pravidlo
 4. ak je pravidlo splnené, prejde na 2 produkt

Príklad správneho nastavenia priority

 1. Ak je nákupná cena produktu 65 Eur, vyhodnotí sa prvé pravidlo
 2. Keďže je prvé pravidlo splnené (nákupná cena je nad 50 Eur), aplikuje sa na produkt marža vo výške 50 Eur a predajná cena produktu tak bude 115 Eur
 3. Keďže pravidlo bolo splnené, systém prejde na ďalší produkt, a začne ho vyhodnocovať od prvého pravidla 

Nesprávne nastavenie priority

1. pravidlo (priorita 1): spodná hranica nákupnej ceny 0 Eur -> marža 25 Eur
2. pravidlo (priorita 2): spodná hranica nákupnej ceny 50 Eur -> marža 50 Eur

Pri takomto nastavení pravidiel by došlo k nesprávnemu výpočtu marže. 

Príklad nesprávneho nastavenia priority

 1. Ak je nákupná cena produktu 65 Eur, vyhodnotí sa prvé pravidlo
 2. Keďže je prvé pravidlo splnené (nákupná cena je nad 0 Eur), aplikuje sa na produkt marža vo výške 25 Eur
 3. Keďže pravidlo bolo splnené, systém prejde na ďalší produkt, a začne ho vyhodnocovať od prvého pravidla

Aj keď naša nákupná cena 65 Eur by mala spĺňať podľa správnosti druhé pravidlo, toto pravidlo sa nikdy neaplikuje, nakoľko systém vyhodnotí ako správne prvé pravidlo a nepokračuje vyhodnocovaním ďalšieho pravidla.

Rozšírené marže

Pri zadávaní rozšírených pravidiel je potrebné nastaviť základné a rozšírené pravidlá. 

Pri zadávaní základných pravidiel postupujte rovnako ako pri zadávaní základnej marže (popísanej vyššie). Následne, v nastavení Rozšíreného pravidla môžete dodatočne nastaviť, na ktorý produkt, značku alebo kategóriu sa majú aplikovať základné pravidlá. Rozšírené maržové pravidlo môžete aplikovať:

 • na konkrétny produkt
 • na kategóriu
 • na značku (výrobcu)

Pri zadávaní rozšírených marží tak zadávate výnimky zo základných marží, v ktorých definujete intervaly nákupnej ceny, na základe ktorých sa aplikuje marža. Rozšírené pravidlo tieto základné marže upraví a aplikuje zadané pravidlá pre konkrétne produkty, kategórie alebo značky.

Prepojenie maržového systému s importom produktov

Maržový systém je priamo preopojený s importom produktov. To znamená, že pri importe nových produktov, ako aj pri aktualizácii produktov už existujúcich (napr. kvôli synchronizácii dostupnosti a cien) systém nastavuje cenu tovaru podľa zadefinovaných pravidiel maržového sýstému. Cenu vypočítava na základe nákupnej ceny tovaru, nasledovne:

Vstup:

nákupná cena tovaru v import súbore: 10 Eur
predajná cena tovaru v import súbore: 12 Eur
marža na daný produkt definovaná v maržovom systéme: 5 Eur

Výstup:

Tovar sa naimportuje s cenou 15 Eur, napriek tomu, že v import súbore je jeho cena definovaná inak.
Hodnota predajnej ceny stanovená maržovým systémom má vyššiu prioritu.

Ak Váš import neobsahuje informácie o nákupnej cene tovaru, maržový systém predajné ceny produktov nastavovať nebude.

Okamžité prepočítanie cien produktov

Ak potrebujete prepočítať cenu všetkých produktov vo vašej databáze okamžite, môžete ho spustiť ručne priamo zo sekcie nastavenia.
Táto funckcia sa nazýva Aplikovať marže na všetky produkty. Vďaka nej nemusíte čakať na plánované spustenie synchronizácie cien, ku ktorému spravidla dochádza jeden krát denne, ale môźete propočitať ceny produktov podľa maržových pravidiel kedykoľvek.

Príklady nastavení základných a rozšírených marží v eshope

Uvedieme zopár príkladov, ako je možné nastaviť rozšírené marže v praxi:

Základné marže

Nákupné ceny produktov je potrebné rozdeliť podľa intervalov a jednotlivým intervalom priradiť nasledovné marže.

 Interval nákupnej ceny
Marža 
 0 - 50 Eur 15 Eur 
 50.01 - 75 Eur  20 Eur 
 75.01 - 100 Eur 25 Eur 
 100.01 +  35 Eur 

V maržovom systéme je možné zadávať iba dolné hranice intervalov, v dôsledku zvýšenia presnosti a exaktnosti zadania. Preto treba problém s intervalmi pretransformovať podľa priority nasledovne:

 Poradie
 Dolná hranica intervalu Marža
 1.100 Eur
 35 Eur
 2. 75 Eur
 25 Eur
 3. 50 Eur
 20 Eur
 4. 0 Eur
 15 Eur

Priorita maržového pravidla je daná jeho poradím. Pravidlá ktoré sú v tabuľke marží umiestnené na vyššej pozícii sa aplikujú s vyššou prioritou. Systém pri prideľovaní marže použije prvé pravidlo, ktoré danému produktu vyhovuje.

Príklad
 • Nákupná cena produktu je 58 Eur.
 • Systém hľadá vyhovujúce pravidlo, prvé dve pravidlá nevyhovujú, pretože cena produktu nie je vyššia ako 100 Eur, ani vyššia ako 75 Eur.
 • Prvé vyhovujúce pravidlo má poradové číslo 3, výška marže definovaná pravidlom je 20 Eur.
 • Predajná cena produktu bude teda 58 + 20 = 78 Eur.
 • Systém zopakuje celý algorimus priradenia marže s ďalším produktom.

Rozšírené marže

Pre určovanie cenových hladín treba použiť rovnakú logiku ako u marží základných. Okrem tohto je možné zadať aj iné podmienky, vďaka ktorým algroitmus pri vyhodnocovaní marží pristupje prísnejšie. Nič to však nemení na fakte, že systém hľadá prvé vyhovujúce pravidlo a to pravidlo použije.

Príklad
 • Dolná hranica nákupnej ceny: 0 Eur
 • Hodnota marže: 16 Eur
 • Definujeme pravidlo na výrobcu: D&G
Interpretácia príkladu - systém aplikuje hodnotu marže 16 Eur na všetky produkty od výrobcu D&G bez ohľadu na nákupnú cenu.

Kombinácia základných a rozšírených marží

Príklad

V systéme máme definované nasledovné Základné marže ...

 Poradie
 Dolná hranica intervalu Marža
 1.100 Eur
 35 Eur
 2. 75 Eur
 25 Eur
 3. 50 Eur
 20 Eur
 4. 0 Eur
 15 Eur

... a zároveň definované nasledovné Rozširené marže

 PoradieDolná hranica intervalu
 Rozšírujúce kritérium
 Marže
 1. 0 Eur
 Výrobca D&G
 16 Eur
 2. 50 Eur
 Kategória opasok
 22 Eur

Poradie pri vyhodnocovaní:
 • Najskôr sa vyhodnotia Rozšírené marže
 • Ak sa nenájde žiadne vyhovujúce pravidlo, následne sa vyhodnotia Základne marže
 • Ak sa ani medzi Základnými pravidlami nenájde vhodné pravidlo, marža sa neuplatní.

Produkty

Kožený opasok Kenvelo za 50 Eur.

- aplikuje sa marža 20 Eur zo Základných marži (pretože žiadne pravidlo z rozšírených marží nevyhovuje)

Kožený opasok Kenvelo za 150 Eur.

- aplikuje sa marža 22 Eur z Rozšírených marži

Kožený opasok D&G za 150 Eur.

- aplikuje sa marža 16 Eur z Rozšírených marži (Hoci obe zadefinované rozšírené marže sú vyhovujúce, vyššie umiestnené pravidlo má vyššiu prioritu)

Comments