Podmienené zľavy

Predstavenie

Ak vo vašom eshope niektoré možnosti zadávania podmienených zliav nevidíte, je možné, že ich nemáte nainštalované.

Podmienené zľavy sú zľavy, na ktoré vzniká zákazníkovi nárok až po splnení istých vstupných podmienok:

 • Zľava je určená len pre užívateľov vybraných užívateľských skupín
 • Zľava je určená pre prihlásených užívateľov, ktorí dosiahli istý počet vernostných bodov
 • Zľava je podmienená od nákupu konkrétnych produktov (od ich ceny, množstva, prípadne len výskytu v objednávke)

Výsledkom zľavy môže byť práve jedna z nasledovných udalostí:

 • Hodnotová zľava
 • Získanie produktu za zvýhodnenú cenu
 • Percentuálna zľava v závislosti od hodnoty nakúpených produktov
 • Percentuálna zľava v závislosti od hodnoty najlacnejšieho produktu
Zľavy sa aplikujú automaticky.

Nastavenie zliav v eshope

Pri vytváraní zľavy je potrebné vyplniť nasledujúce údaje:

Základné údaje o zľave

Názov zľavy

Názov zľavy je povinný parameter. Názov zľavy sa zobrazí užívateľovi v košíku vtedy, ak mu na danú zľavu vznikne nárok.

Daňová trieda

Zľava sa v konečnom dôsledku premietne do výsledku objednávky buď ako záporná položka (so zápornou cenou), alebo ako nový produkt (darček). V prípade, že pôjde o zápornú položku, zadajte do akej daňovej triedy bude táto položka patriť. Ak používate produkty rozdelené do viacerých daňových tried, je potrebné zabezpečiť, aby podmienenú zľavu nebolo možné aplikovať na kombináciu produktov s rôznou sadzbou DPH.

Popis zľavy

Popis zľavy sa bude zobrazovať u tých produktov, ktorých výskyt v objednávke tvorí jednu z podmienok na aplikovanie tejto zľavy. Popis bude zobrazený vo forme pútača, ktorý osloví zákazníka a bude ho nabádať k zakúpeniu produktu.

Stav položky

Vyberte stav zľavy, zľava môže byť aktívna alebo neaktívna. Neaktívna zľava sa z hľadiska používateľa správa, ako keby v systéme neexistovala.

Možnosti

Ak je platnosť zľavy časovo obmedzená, zadajte interval, odkedy - dokedy zľava platí.

Primárne podmienky

Primárne podmienky sú podmienky, ktoré musia byť zadané pre každý typ zľavy. Upresňujú:

Kto môže zľavu použiť

 • ak je zľava určená pre každého, ignorujte toto nastavenie
 • ak je zľava určená len pre isté skupiny zákazníkov, zadajte pre ktoré
 • ak je zľava určená pre prihlásených zákazníkov, ktorí využívajú bodový vernostný program, zadajte, koľko vernostných bodov musia mať, aby mali na zľavu nárok

Aké produkty musí užívateľ nakúpiť, aby získal zľavu

Produkty je možné zadefinovať výberom:
  • kategórií
  • značiek
  • línií
  • sérií
  • zadaním podmienok, aké príznaky produkty musia, alebo naopak nemôžu produkty obsahovať (napr. zľava sa neaplikuje, ak je produkt v akcii)
Okrem toho platia aj nasledujúce pravidlá:
 • ak nezvolíte žiadnu z týchto podmienok, budú mať na vyhodnotenie zľavy vplyv všetky nakúpené položky
 • ak použijete viac kritérií súčasne, budú musieť byť splnené všetky kritériá, aby bola zľava použiteľná
 • nezávisle od týchto podmienok môžete vymenovať produkty samostatne
 • užívateľ má nárok na zľavu, ak nakúpil aspoň jeden produkt z definovanej množiny alebo ak nakúpil aspoň jeden zo separátne vymenovaných produktov. Takto definovanú skupinu produktov nazvime Primárna skupina produkov

Čo musí platiť pre takto definované produkty

 • ak ste podľa predchádzajúceho bodu definovali Primárnu skupinu produktov, môžete na túto skupinu naviazať podmienku, v akej hodnote musí mať užívateľ dané produkty, resp. v akom počte, aby bolo možné využiť zľavu. Obe pravidlá je možné zadať vo forme intervalu a súčasne.
 • v prípade, že nezadáte žiadnu z podmienok, zľava sa uplatní bez ohľadu na obsah nákupu

Sekundárne podmienky

Sekundárne podmienky sú podmienky, ktoré sprísňujú kritériá na získanie zľavy. Slúžia na definovanie Sekundárnej skupiny produktov, a to úplne identickým spôsobom ako v predchádzajúcom bode.

Ak sú zadané obe skupiny produktov - Primárna aj Sekundárna, zľava sa uplatní len za podmienky, že užívateľov nákup vyhovuje obom takto definovaným množinám nezávisle. Je to napríklad využiteľné najmä pri zľavách typu:

"Kúp jeden dámsky a jeden pánsky parfém, dostaneš darček."

Prímarnu skupinu produktov by tvorili pánke parfémy, sekundárnu dámske. Uzívateľ teda musí nákupiť produkty z oboch množín, aby mal na darček nárok.

Výsledok zľavy

Hodnotová zľava

 • Užívateľovi bude z objednávky odpočítaná zadaná suma v Eur. Ak napríklad nakúpite 2 parfémy Channel nad 50 Eur, dostanete zľavu 10 Eur.

Získanie produktu za zvýhodnenú cenu

 • Zvoľte produkt a nastavte, v akej hodnote sa má užívateľovi pridať do košíka. Ak napríklad nakúpite 2 parfémy Channel nad 50 Eur, dostanete Channel XX 50ml za cenu 10 Eur.
 • Zadaný bonusový produkt môže byť aj nedostupný (nemá to teda vplyv na vyhodnotenie zľavy), vďaka tomu môžete rozdávať aj darčeky, ktoré sú za štandardných okolností skryté alebo nepredajné
 • Užívateľ je na vloženie bonusového produktu upozornený hláškou, vďaka čomu neprehliadne, že bol daný produkt vložený do košíka
 • Ak užívateľ nemá záujem o takto ponúknutý darček, má možnosť ho z košíka odstrániť ako štandardný produkt
 • Ak takýto produkt užívateľ odstráni z košíka, systém mu už bonusový produkt do košíka nebude pridávať, hoci bude užívateľ spĺňať všetky podmienky na získanie zľavy
 • Ak si užívateľ svoj počin rozmyslí, a zatúži opätovne po získaní produktu, je potrebné aby prestal spĺňať podmienku na jeho získanie a následne ju opäť spnil (t.j. odstráni z košíka riadne zakúpený produkt, vďaka ktorému k uplatneniu zľavy došlo, a vloží ho do košika opätovne). Znamená to teda, že ak bude užívateľ nakupovať napríklad o týždeň, a zľava bude stále platná, bude ju môcť opätovne využiť.

Percentuálna zľava v závislosti od hodnoty nakúpených produktov

 • Užívateľovi bude z objednávky odpočítaná suma v Eur, ktorá sa vypočíta ako percentuálny podiel z výstupnej množiny produktov. Výstupnú množinu je možné definovať rovnakým spôsobom ako vstupnú. Ak napríklad nakúpite 2 parfémy Channel nad 50 Eur, dostanete 10% zľavu na všetok neakciový tovar vo Vašej objednávke.
 • Systém spočíta hodnotu produktov, ktoré patria do výstupnej množiny produktov a vypočita výšku zľavy v %. Vďaka tomu je možné vyčleniť produkty, ktoré sa do takto vypočitanej zľavy započítavať nemajú (napr. akciové produkty, výpredaj, ...)
 • Ak výstupnú množinu nezadefinujete, zľava sa aplikuje na všetky zakúpené produkty

Percentuálna zľava v závislosti od hodnoty najlacnejšieho produktu

 • Používa sa pri zľavách, kedy napríklad zakúpite 3 parfémy Channel nad 50 Eur, dostanete na najacnejší 50% zľavu
 • Výška zľavy sa vypočítava tak, že systém vyberie najlacnejší produkt z objednávky, ktorý patrí do výstupnej množiny a z neho vypočíta percentuálny podiel zľavy
 • Ak nezadefinujete výstupnú množinu, zľava sa aplikuje s ohľadom na najlacnejší produkt celej objednávky

Priorita zľavy

Zľavy s najnižším číslom budú vyhodnotené ako prvé. Prioritu je možné určovať aj metódou drag-n-drop v zozname zliav. V zozname teda platí, čím vyššia pozícia zľavy, tým vyššia priorita je priorita jej vykonania.


Voľba ukončiť vyhodnocovanie zliav

Ak túto voľbu zaškrnete, užívateľ po získaní tejto zľavy už nemôže získať žiadnu inú podmienenú zľavu. Ak ju ponecháte nezaškrtnutú, bude sa vyhodnocovanie zliav ostatných pokračovať bez ohľadu na aplikáciu danej podmienenej zľavy.

Popis algoritmu aplikovania zliav

Algoritmus aplikovania podmiených zliav je nasledovný:

1. Systém zistí, aké podmiené zľavy sú zadefinované a pokúša sa užívateľovi aplikovať jednu zľavu za druhou. V tomto procese pokračuje dovtedy, kým:
 • Nevyskúša aplikovať všetky
 • Úspešne aplikuje zľavu, ktorá má zaškrtnutú voľbu Ukončiť vyhodnocovanie zliav.
2. Pokus o aplikovanie každej zľavy sa skladá z nasledovných krokov
 • Ak užívateľ nespĺňa vstupné primárne podmienky, nemá nárok na zľavu
 • Ak sú zadané sekundárne podmienky, a užívateľ ich nespĺňa, nemá nárok na zľavu
 • V inom prípade systém aplikuje zľavu
3. Aplikovanie zľavy (závisí od typu zľavy)
 • Hodnotová zľava - vráti užívateľovi zadané množstvo Eur
 • Získanie produktu za zvýhodnú cenu - vloží užívateľovi tento produkt do košíka za danú cenu
 • Percentuálna zľava v závislosti od hodnoty nakúpených produktov - vypočíta, koľko Eur sa má uzívateľovi odrátať z objednávky a túto sumu odráta
 • Percentuálna zľava v závislosti od hodnoty najlacnejšieho produktu - zistí, ktorý produkt je najlacnejší, následne vypočíta, koľko Eur sa má uzívateľovi odrátať z objednávky a túto sumu odráta
Uvedený algoritmus sa vyhodnotí vždy, ak dôjde k akejkoľvek zmene v košíku, tj. pri udalostiach:
 • Prepočítanie košíka
 • Vloženie / odstránenie akejkoľvek položky z / do košíka
 • Prihlásenie / odhlásenie užívateľa
Každé zľavové pravidlo sa uplatňuje maximálne raz. 

Znamená to, že ak napríklad zadefinujete pravidlo pri nákupe nad 2ks istého produktu získate tretí zdarma a užívateľ nakúpi 4ks daného produktu, dostane zdarma iba jeden produkt.

Praktické príklady

Príklad 1

Kúpte 2 parfémy značky Channel, tretí dostate zadarmo

Vstup

Primárna množina vstupných produktov je definovaná podľa značky Channel.
Minimálny počet produktov z množiny je nastavený na 2ks.

Výstup

Získanie produktu za zvýhodnenú cenu 0 Eur.
Comments